Naturen (tidsskrift)

Naturen 1887. Bokrygg.
Naturen 1887. Bokrygg.
Naturen1887Tittelblad
Tittelblad for samlebindet av «Naturen» for året 1887

Det populærvitenskapelige tidsskriftet «Naturen» ble etablert av eksilbergenseren og geologen Hans H. Reusch ved Det kongelige Frederiks universitet i Christiania (Oslo) i 1877. Reuschs karriere som redaktør ble imidlertid kort, da han allerede i 1880 ikke lenger fant tid til å drive som redaktør ved siden av sin svært aktive karriere som geolog. Tidsskriftet ble overtatt av meteorologen Carl Frederik Krafft som drev det videre til 1887.

I 1887 overtok botanikeren Jørgen Brunchorst redaktørvervet. Brunchorst var ansatt ved Bergens museum, og tidsskriftsredaksjonen flyttet altså til Bergen. Resten av den vitenskapelige staben ved museet ble viktige bidragsytere, deriblant legene Daniel Cornelius Danielssen og Gerhard Armauer Hansen og førstekonservator Frithjof Nansen.

Continue reading «Naturen (tidsskrift)»

Advertisements

Markens folkebad

Markens folkebad ble tegnet av stadsarkitekt Th. Bjørnstad i 1903. Bygningen har flere jugendstil elementer. Arkivet etter Byarkitekten, Bergen Byarkiv.
Markens folkebad ble tegnet av stadsarkitekt Th. Bjørnstad i 1903. Bygningen har flere jugendstil elementer. Arkivet etter Byarkitekten, Bergen Byarkiv.

Markens folkebad ble opprettet i 1906, og var delvis finansiert av midler fra Brennevinslaget. Bygget ble tegnet av stadsarkitekt Th. Bjørnstad. Badet hadde badstu, dampbad og dusjbad. Folkebadet ble som de andre folkebadene i Bergen bygget som ledd i folkehelsebevegelsen som i Bergen særlig var drevet fram av Klaus Hanssen og Joachim Wiesener. Det ble nedlagt i 1960. Bygningen utvendig står uforandret. Innvendig har Cafe Aura tilhold i dag.

Bergens ligbrændingsforening

«The funeral of Shelley» av Louis Edouard Fournier. Oljemaleriet skal forestille begravelsen til den engelske poeten Percy Busshe Shelley. Han skal ha skal ha blitt kremert på stranden nær Viareggio i Italia hvor liket ble skylt i land etter at seilbåten hans Don Juan sank på vei fra Livorni til Lerici i 1922

Bergen ligbrændingsforening ble stiftet i 1893 med arkitekten Schak Bull som formann. Foreningen kjempet for retten til lovlig kremasjon, og var en viktig drivkraft bak lovendringen som kom i 1898. Formann Bull tegnet og fikk oppført Norges første krematorium i kjelleren i Møllendal kapell i 1907. Den kjente legen, stortingsmannen og zoologen Daniel Cornelius Danielssen var den første utlending som ble kremert i Gøteborg i 1894, fordi kremasjon da fortsatt ikke var tillatt i Norge. Historien om Ligbrændingsforeningen er en fascinerende historie om hvordan tankene om hygiene, folkehelse og rasjonalitet forandret begravelsesskikkene på slutten av 1800-tallet.

Continue reading «Bergens ligbrændingsforening»

Krigen mot tyfoidfeber

Mary Mallon eller Typhoid Mary som nevnes i NRK Ekko-innslaget om tyfoidfeberjakten på Sotra utenfor Bergen. Avisartikkel fra The New York American 20. 06.1909. Public Domain. Wikimedia Commons.

NRK Ekko: Krigen mot tyfoidfeber 30.03.15

Anne Synnevåg i NRK Ekko i samtale med Morten Hammerborg om tyfoidfeberjakten på Sotra utenfor Bergen, Robert Koch, Typhoid Mary og smitteoppsporing i det moderne Norge.

Michael Krohns populærvitenskapelige foredrag i sunnhetskommisjonene i Nordhordaland

På grunn av utbredelsen av Lepra på vestlandet ble alle de «spedalske» distriktene pålagt å opprette permanente sunnhetskommisjoner i 1855. I 1860 kom en ny lov med pålegg om at alle kommuner i landet måtte ha en sunnhetskommisjon. Michael Krohn (1822-1897) var distriktslege i Ytre Nordhordaland (Lindås og Manger prestegjeld) fra 1855 til 1863. En av hans første arbeidsoppgaver var å sette i stand en sunnhetskommisjon, og allerede i desember 1855 holdt han det første møtet i Manger sunnhetskommisjon

Som et ledd i folkeopplysningen som Krohn mente var nødvendig for at folket skulle leve et sunnere liv holdt han en rekke foredrag i sunnhetskommisjonene i Nordhordaland.

Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen har publisert en rekke av disse foredragene på nettet.

Noen utvalgte sitater:

Hos os er vi fornemmeligen blevne stående ved brugen og tilberedningen af øll, brændevin og enkelte sorter bærvin. Det er i dag min hensigt at gjøre forsamlingen opmerksom på den interessante chemiske proces som under denne gjæring foregåer, den methode som bør anvendes ved øllbrygningen for at frembringe det mest nærende, mest velsmagende produkt og tillige det der tåler at henstå uden at surne, og desuden undersøge hvorvidt en mådeholden nydelse af disse gjærede drikke må anses for absolut skadelig for helbreden eller ikke. (Om gjærende drikke, 29. september 1859)

Under 6 uger vil nemlig intet beenbrud være ordentlig tilhelet hos en voxen, og i disse 6 uger må sengen ikke redes (gjøres op), intet kjørel benyttes for afføringens skyld, men kun stikplag, ligesom hos små børn, og ingen anden forandring foretages med forbindingen end af og til at løse på samme for at undersøge muligens tilkomne hudløsheder. Har beenbruddet været simpelt, det er uden beensplintring og uden betydelige sår i de bløde dele, vil tilhelingen være fuldkommen i løbet af 6 uger, og benet ligeså stærkt som tidligere, når beenendene kun på ethvert punkt have været i berørelse med hinanden. (Om beenbygningen, 4. april 1862)

Fastings Minde/Rosenbergs asyl

Fastings Minde. Foto: David40226543, WikiMedia Commons. (CC BY-SA 3.0)
Fastings Minde. Foto: David40226543, WikiMedia Commons. (CC BY-SA 3.0)

Kjernen av huset ble oppført av Claus Fasting (1746-1791). Fasting var forfatter, musiker og kritiker. Betegnelsen Fastings Minde ble første gang brukt av kammerherre Fridrich von Hauch ved Fastings begravelse i 1791.

I 1865 tok legen Frantz Th. Rosenberg huset i bruk som privat sinnsykeasyl. Etterhvert ble bygget overtatt av kommunen som drev det som kommunalt sinnsykeasyl til 1959. Ved nedleggelsen bodde 140 pasienter ved asylet.

I dag eies huset av Universitetet i Bergen og benyttes av Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

Continue reading «Fastings Minde/Rosenbergs asyl»